GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE
 
         Ing. MARTIN CUŘÍN
KONTAKT SLUŽBY FAQ PRO GEODETY    
 Geodetické práce

    v katastru nemovitostí
 • vyhotovení geometrického plánu
  • pro vyznačení rozestavěné nebo dokončené budovy do katastru nemovitostí
  • na rozdělení pozemku
  • na vyznačení věcného břemene do katastru nemovitostí
  • obnovení parcely vedené ve zjednodušené evidenci
 • vytyčení hranice pozemku v terénu
 • zjištění vlastnických vztahů k pozemku v katastru nemovitostí

   v mapování
 • vyhotovení mapových podkladů pro projekt
 • vyhotovení účelové mapy
 • skenování mapových podkladů
 • určení bodů metodou GPS (kooperující geodetickou firmou)

   ve stavebnictví
 • vytyčení stavby
 • zaměření a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
 • zaměření, vytyčení a zpracování dokumentace inženýrských sítí, resp. přípojek inženýrských sítí
 • zabezpečení geodetických prácí při provádění stavby nebo po jejím dokončení
 • dokumentace současného stavu budovy
 • zaměření podélného a příčného profilu terénem nebo vodním tokem
 • zaměření a vypočet kubatury
 • další speciální práce v geodézii

Výše uvedené práce jsem schopen rychle a kvalitně zajistit nejen v Praze a okolí za příznivé smluvní ceny (nejsem plátce DPH). Cenové kalkulace jsou prováděny podle příručky Českého svazu geodetů a kartografů Zeměměřické výkony a díla.

Výsledky geodetických prací ověřuje úředně oprávněný zeměměřický inženýr podle § 13, odst.1, písm. a), c) zákona č. 200/94 Sb.

 

  

© 2005, 2014  Martin Cuřín